VIÊN THUỐC CỔ – ANCIENT TRADITIONAL MEDICINE PILL

VN: Chất liệu : Bột dược liệu, tá dược

Niên đại : Khoảng đầu TK 20

Kích thước : 1,5 x 1,5 x 5 cm

Fito Museum .

Đây là viên thuốc dạng “đĩnh” – một dạng thuốc YHCT trước đây hay dùng. Đĩnh là thuốc gồm các vị thuốc tán nhỏ, luyện với một chất dính rồi chế thành thỏi, mài với nước mà uống khi cần thiết. Tên đĩnh là vì viên thuốc trông giống như đĩnh bạc, thỏi vàng ngày xưa dùng chi tiêu thay tiền.

Trên viên thuốc có ghi tên bằng chữ Hán Nôm. Được sưu tầm ở miền Bắc Việt Nam, rất hiếm còn sót lại đến bây giờ.

ENG: Material: Herbal powder, excipients

Date: early 20th century

Size: 1.5 x 1.5 x 5 cm

Fito Museum .

This is a bar-shaped pill – a form of traditional medicine used in ancient times. Bar pill is made of ground herbs, mixed with a sticky substance and shaped into bars, and grind in water to drink when needed. The pill is named after its resemblance to a silver or gold bar, which was used as money in ancient times.

The name of the pill is written on its surface in Han-Nom characters. It was collected in Northern Vietnam and there are very few bar pills left today.

aterial: pottery

Date: 19th century

Size : Height 37.5 cm; Diameter 13.5 cm

Fito Museum . SDK – SVHTT 101

Cay Mai pottery is a type of pottery made for storing medicinal liquor in Cochin-China (Bien Hoa, Thu Dau Mot). It has a distinctive style with two main enamel colors: blue and bottle green. Other colors include yellow, black, sepia, brown and white. The simplicity of Cay Mai pottery makes it an attractive and unique pottery line, adding to its fine-art value.

The name of the maker and 4 Nom characters “Van ung Duoc Tuu” (medicinal liquor for curing many diseases) are written on this Cay Mai pottery container for medicinal liquor.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *