BẢNG HIỆU NHÀ THUỐC – SIGNBOARD

VN: Chất liệu : gỗ 

Niên đại : đầu TK20

Kích thước : 150 x 40 cm

Fito Museum . SĐK – SVHTT 88

Trước cửa hay ở gian ngoài của các nhà thuốc Bắc thường treo những tấm biển hiệu ghi tên nhà thuốc và tên các thuốc gia truyền hiệu nghiệm hay các bệnh mà nhà thuốc này có kinh nghiệm chữa hiệu quả. Trước đây hầu hết các biển hiệu này đều ghi bằng chữ Hán Nôm, chữ cuối của tên nhà thuốc YHCT thường là chữ Đường, ví dụ Đức Sinh đường , Nam Nhất đường …

Bảng hiệu này là biển hiệu của Nhà thuốc Nhuận Đức Đường, được sưu tầm ở Sài Gòn và đã được thẩm định có hơn 100 năm tuổi.

ENG: Material: wood

Date: early 20th century

Size: 150 x 40 cm

Fito Museum . SDK – SVHTT 88

Traditional medicine shops often display signboards in front of the door or in the front room of the shop, bearing the name of the shop, the name of effective remedies inherited from the shop owner’s ancestors, or the ailments that the shop can cure. Most of these signboards used Han-Nom characters in the past, and the shop name usually ended with “Duong”, such as Duc Sinh Duong, Nam Nhat Duong, and so on.

This signboard is from Nhuan Duc Duong medicine shop, which was collected in Saigon and is over 100 years old.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *